Роллер Meisterstück Solitaire Doué Blue Hour Classique

Шариковая ручка StarWalker Doué

Файнлайнер StarWalker Doué

Перьевая ручка StarWalker Doué

Шариковая ручка Meisterstück Doué Geometry Classique

Роллер Meisterstück Doué Geometry Classique